Logo Radio Pallieter

Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Monday

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Tuesday

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Wednesday

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Thursday

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Friday

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Saturday

Espresso met Eric Duprez

Show Time
12:00 - 14:00
Sunday

Espresso met Eric Duprez